رقص اقوام کاباردینو بالکاری در لباس سنتیدختر اوکراینیمردم مغول با لباس محلیدختر روس در لباس قدیمی روسی

دختر ترکمنمردم تیوا بهنگام رقص در لباس سنتی
دختر قرقیزستانیمردم کومی-ایژموک
دختر ازبک


دختر روستایی روس در لباس زمستانی محلی
دختر روس در لباس محلیدختری از قوم باشقیریدختری از چوکوتکا

دختر اوکراینی در لباس محلی